[ENGLISH FOLLOWS DUTCH]

Blogschrijvers gezocht

Loop je binnen of buiten je burgerinitiatief tegen een bepaalde uitdaging of probleem aan met betrekking tot inclusiviteit? Of heb je juist een creatieve oplossing gevonden om met inclusie om te gaan, en wil je dit graag delen met andere initiatieven? Dan zijn we op zoek naar jou!


            Vanuit de Refugee Academy zijn wij op zoek naar burgerinitiatieven die voor het project “Learning Crossroads for Refugee Inclusion” een bijdrage willen leveren aan de verhalen-pagina op de website. Met deze pagina willen we van de website een platform maken waarop burgerinitiatieven hun eigen ervaringen rondom inclusie kunnen delen. Naast de masterclass en de co-creatie sessies die we de afgelopen periodes georganiseerd hebben, hopen we dat met het uitwisselen van deze verhalen het project zich verder tot een ware learning crossroad ontwikkelt waar initiatieven van elkaars ervaringen kunnen leren.

Op dit moment hebben we specifieke interesse in twee onderwerpen:

  • Heb je een verhaal over de samenwerking tussen je burgerinitiatief en de gemeente of over hoe deze samenwerking mogelijk wordt beïnvloed door de aankomende decentralisatie van het integratiebeleid in 2022? Dan nodigen we je uit om hierover te schrijven. Overweeg daarbij om kort te reflecteren op de rol van je eigen initiatief hierin.
  • Of heb je ervaring met de uitdagingen en kansen van publieke zichtbaarheid (in media, onderzoek en/of voor beleidsmakers) en hoe dit jouw initiatief beïnvloedt? Denk bijvoorbeeld aan verhalen over (re)presentatie, erkenning, competitie, steun, et cetera. Dan kun je schrijven over de interne en externe invloed van publieke (on)zichtbaarheid op het initiatief.

Je kunt schrijven over uitdagingen, dilemma’s of best practices binnen deze twee onderwerpen. De verhalen die je met ons deelt worden gepubliceerd op onze website, maar kunnen eveneens worden gebruikt als waardevolle data voor ons onderzoek dat zich de komende tijd focust op deze twee onderwerpen. Uiteraard staat het je vrij om een ander onderwerp te kiezen, maar neem hierin wel reflecties op over uitdagingen of activiteiten de te maken hebben met inclusie. Naast het schrijven van een blog, moedigen we alternatieve ideeën van harte aan, zoals een aflevering van een podcast of een vlog.*

 

Eerder gepubliceerde blogs:

Meer over het project

“Learning Crossroads for Refugee Inclusion” is een project van de Refugee Academy. Het betreft een leertraject dat participatieve methodes benut om burgerorganisaties te helpen verduurzamen en een platform te creëren waarin zij van elkaar kunnen leren, gevoed door bestaande wetenschappelijke kennis en door de bijdrage van ervaringsdeskundigen die zelf een vluchtelingenachtergrond hebben. Concreet gaat het om: leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, onderzoeken van dilemma's en leren vanuit wetenschappelijke inzichten. Wij willen burgerinitiatieven meer inzicht geven in experimentele routes en condities die ruimte kunnen bieden aan vluchtelingen om bij te dragen aan de ontvangende samenleving, en hoe zij deze condities en routes vorm kunnen geven binnen het eigen initiatief.

Neem contact met ons op

Lijkt het je leuk om de ervaringen binnen jouw initiatief te delen met andere initiatieven binnen ons netwerk? Neem dan contact met ons op (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).  Blogs kunnen eventueel geanonimiseerd worden.

Mocht je verder nog vragen hebben, laat het dan gerust weten.

 

 

[ENGLISH]

We are looking for blog writers

Do you encounter a particular challenge or problem with regard to inclusivity within or outside your citizen initiative? Or have you found a creative solution to deal with these challenges, and would you like to share this with other initiatives? Then we are looking for you!

            At the Refugee Academy we are looking for members of citizen initiatives who would like to write one or more blogs on the stories page on the website of the project “Learning Crossroads for Refugee Inclusion”. With this page we aim to make the website into a platform where citizen initiatives can share their own experiences regarding refugee inclusion. In addition to the masterclass and co-creation sessions that we have organized lately, we hope that by exchanging these stories the project can further develop as a true ‘learning crossroad’ where initiatives can learn from each other's experiences.

At the moment we are specifically interested in two specific themes:  

  • Do you have a story to share about your initiative’s encounter or cooperation with the municipality or how the relationship might be affected by the upcoming integration (inburgering) policy in 2022? Please consider including some reflections on your own role as initiative in the field when writing such blog.
  • Do you have an experience to share about public visibility (being visible in media, research or for policymakers) and how this affects your organisation? Such as stories about (re)presentation, recognition, competition, support, etcetera. Then you can choose to write about the internal and external influence of public visibility/invisibility on the initiative.

You can write about challenges, dilemmas or best practices within these two themes. The stories you share with us, next to being published on our website, could be used as very valuable data for our research, which in the coming period will focus on these two themes. But we are also happy to include stories that fall beyond these mentioned themes as long as they include some reflection on the inclusive challenges or practices as well. Besides written blogs, we also encourage alternative creative ideas, for example a podcast-episode or a vlog.

 

Previously published blogs:

More about the project

“Learning Crossroads for Refugee Inclusion” is a project of the Refugee Academy. It is a learning trajectory that uses participatory methods to help civil society initiatives to become more sustainable and to create a platform in which they can learn from each other – fed by existing scientific knowledge and the contribution of experiential experts who themselves have a refugee background. More concretely, the project concerns: learning from each other, exchanging experiences, researching dilemmas and learning from scientific insights. We want to give citizens' initiatives more insight into experimental routes and conditions that can offer refugees room to contribute to the host society, and how they can shape these conditions and routes within their own initiative.

Get in contact with us

Would you like to share the experiences within your initiative with other initiatives in our network? Please contact us (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Blog entries can also be anonymized.


If you have any further questions, please let us know.