Implacement Projecten is vanuit een ervaren Amsterdams re-integratiebedrijf uitgegroeid tot een volwaardige trainings- en opleidingsorganisatie. Inmiddels werken wij voor meerdere gemeenten, het UWV en private organisaties. Onze eerste samenwerking met de gemeente Amsterdam was in 2002, waarin we met succes hebben gewerkt aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Eén van de lopende samenwerkingen is het TOV-project (Taal -en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen), door ons ontwikkeld en tevens uitgevoerd.

Implacement Projecten is al 15 jaar uitvoerder van sociaal maatschappelijke trajecten. We hebben ervaring opgedaan in diverse andere trajecten gericht op participatie en re-integratie. Wij kennen de wensen van de doelgroepen en zijn bekend met hun kansen en valkuilen. Binnen Implacement Projecten beschikken wij over vakbekwame docenten, coaches en praktijkbegeleiders. Onze ervaren professionals zijn gericht opgeleid op hbo- en op wo-niveau. Ons team bestaat uit een optimale mix van specialisaties die elkaar versterken om onze aangeboden programma's te optimaliseren, waarbij de participatie van mensen centraal staat.

ONZE EXPERTISE

Participatie

Nederland ontwikkelt zich tot participatiesamenleving. Van iedere inwoner wordt een actieve bijdrage verwacht, zij het middels betaalde arbeid, vrijwilligerswerk of scholing. Implacement heeft decennialang ervaring én het daarbij behorende brede netwerk om de diverse doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. “kansarme” jongeren en ouderen, vluchtelingen/statushouders en oudkomers) te trainen en aan een stage, werkervaringsplek of (betaalde) werkplek te helpen. Wij leren de mensen na te denken over hun eigen voorkeuren en unieke talenten en hoe deze te ontwikkelen tot effectief in de markt te zetten kernkwaliteiten. Vanuit deze kernkwaliteiten trainen wij in het creëren van kansen voor jezelf. Wij ondersteunen bedrijven bij het invullen van de Participatiewet dmv advies en het daadwerkelijk aandragen van mogelijkheden. Statushouders ondersteunen wij in een door ons ontwikkeld traject om te komen tot een gedegen ondertekening van de Participatieverklaring.

 

Vluchtelingen

Implacement Projecten is het enige bedrijf in Nederland dat sinds 2013 het Taal- & Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen uitvoert en heeft ontwikkeld. Sindsdien heeft Implacement een groot aantal trainingen voor deze specifieke doelgroep ontwikkeld en uitgevoerd. Deze trainingen variëren van normen- en waardentrainingen voor asielzoekers, een intake van statushouders over hun achtergrond, taalkennis en toekomstwensen, oriëntatietrainingen waarin statushouders worden thuisgebracht in de Nederlandse politiek, Nederlandse kernwaarden en typisch Nederlandse gebruiken. Ook worden zij wegwijs gemaakt in hun eigen gemeente; de zogenaamde ‘sociale kaart’: waar is bijvoorbeeld de bibliotheek en wat kun je daar doen, waar kan je de taal leren en welke organisaties zijn er zoal die je verder kunnen helpen met het opbouwen van een werkzame en sociale leven in je nieuwe woonomgeving? Ook worden de statushouders voorbereid op hun rol in de participatiesamenleving, leren ze hoe de gezondheidszorg geregeld is en worden ze ingelicht over de verschillende mogelijke manieren van inburgering. Wij hebben een unieke training ontwikkeld om middels een traject te komen tot een gedegen ondertekening van de Participatieverklaring. Ook onze specifieke trainingen als het gaat om gezond inburgeren en oriëntatie op de arbeidsmarkt zijn zeer waardevol voor nieuwe inwoners in uw gemeente.

 

Trainingen en scholing

Medewerkers die een training willen om beter te functioneren in hun eigen baan, of willen omscholen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten/verbreden zijn bij Implacement aan het goede adres. Implacement is gespecialiseerd in het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen ieder segment van deze brede doelgroep hebben wij successen geboekt. Mensen vanuit de reclassering zijn omgevormd tot actief bijdragende, verantwoording nemende werknemers. Jongeren zijn opgeleid tot bijvoorbeeld verkeersregelaar of magazijnmedewerker. Ook opleidingen in de toezicht- en veiligheidsbranche en hospitality behoren tot onze expertise. Implacement begeleidt daarnaast ook stagiaires in hun scholing in verschillende branches. Wij zijn formeel opleidingspartner van het UWV.

 

Jobcoaching, re-integratie (1e en 2e spoor) en outplacement

Implacement biedt professionele jobcoaching, waarin onze jobcoaches de (potentiele) werknemer ondersteuning biedt naar het juist uitvoeren van de (nieuwe) functie, en middels coachingsgesprekken van waarde is voor de werknemer en de werkgever. Medewerkers die na hun ziekte weer terugkeren op hun werkplek ondersteunen wij in een re-integratietraject waardoor de terugkeer versneld zal zijn en hernieuwde uitval voorkomen zal worden. Voor langdurig zieke werknemers of medewerkers die lange tijd buiten de arbeidsmarkt zijn geweest en op zoek gaan naar een baan bij een nieuwe werkgever worden door Implacement begeleidt middels jobcoaching (en loopbaancoaching), waarbij ze hun eigen kwaliteiten leren inzien, (extra) kennis en vaardigheden ontwikkelen en leren deze elementen succesvol in de markt te zetten. Ook statushouders worden door ons getraind in de kenmerken van de typisch Nederlandse arbeidsmarkt (de sollicitatieprocedure, tijdmanagement, gedrag op de werkvloer, etc.) en hoe hierop succesvol te anticiperen.

 

Social return

De overheid eist dat bedrijven die een aanbesteding gegund krijgen van een gemeente een vast percentage van de opdrachtsom (doorgaans 5%) besteden aan social return: het bieden van leer-/werkplekken en trainingen/opleidingen aan mensen uit de doelgroep van de aanbesteding. Implacement heeft de jarenlange expertise om op een creatieve wijze de diverse aanbestedingsdoelgroepen succesvol op de werkvloer te trainen en te begeleiden. Dankzij ons goede oog voor zowel iemands unieke talent als persoonlijke leerpunten én dankzij ons door de jaren heen ontwikkelde, feilloze fingerspitzengefühl kunnen we ieder bedrijf effectief informeren, trainen en/of begeleiden in het behalen van het hoogste rendement. Laat uw socialreturnverplichting over aan Implacement Projecten.

 

ONZE PROJECTEN

Participatieverklaringstraject

Vanaf 1 oktober 2017 is het ondertekenen van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering geworden. Dit houdt in dat niet alleen asielmigranten dit document nodig hebben, maar ook migranten die om andere redenen naar Nederland toe zijn gekomen. Implacement Projecten voert het participatieverklaringstraject uit in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Wij voeren sinds 2014 participatieverklaringstrajecten uit en hebben hier gedegen ervaring in opgebouwd. Diegenen die het participatieverklaringstraject moeten doorlopen worden in principe automatisch aangemeld bij Implacement via de gemeente Amsterdam. Het traject is een cursus bestaande uit twee dagdelen. In de eerste les komen de Nederlandse kernwaarden, de grondwetsgeschiedenis en verschillende artikelen uit de grondwet aan bod. Het tweede dagdeel wordt het Nederlandse politieke systeem besproken en wordt er stil gestaan bij het begrip "participatiesamenleving". Het tweede dagdeel wordt afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring, een uniek, genummerd document voor iedere deelnemer.

 

TOV

Het Taal- en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen is een 7-daagse oriëntatiecursus die verplicht is voor elke statushouder die net in de gemeente Amsterdam is komen wonen. De cursus ondersteunt de statushouder in het opbouwen van een nieuw leven in Amsterdam. De cursus bestaat uit drie modules, Oriëntatie op de Stad, Gezond Inburgeren en Participatie. De Participatiemodule geeft context aan de statushouder over het Nederlandse politieke systeem, de Nederlandse kernwaarden en de participatiesamenleving. Na deze module gevolgd te hebben ondertekenen we de participatieverklaring. De module Gezond Inburgeren bestaat uit een gedegen uitleg over het zorgsysteem in Nederland. Hierbinnen wordt zowel de fysieke als geestelijke gezondheidszorg toegelicht. In de Oriëntatiemodule creëren we samen met de statushouder binding met de buurt en de stad. Dit doen wij onder andere middels het bezoeken van het stadscentrum, de bibliotheek en het politiebureau, maar ook door het samen vormen van een individuele sociale kaart.

 

All women aboard

Vanaf september 2019 is Implacement in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer begonnen met het ontwikkelen van de empowerment training "All Women Aboard". Deze training is gericht op vrouwelijke statushouders en migranten die een nieuw leven willen opbouwen in Nederland. Binnen de training inventariseren we samen wat ieders droom is en hoe we dit handen en voeten kunnen geven in de Nederlandse maatschappij. Implacement is verheugd om dit project vorm te geven in samenwerking met de Constellation. Wij volgen een stapsgewijze, krachtgerichte methodiek, waarbij het doel is om deze groep vrouwen uiteindelijk verder te helpen in hun integratieproces. Dit kan bijvoorbeeld door te participeren in de algemene zin, of met het vinden van betaald en/of vrijwilligerswerk. Dit project wordt op dit moment uitgevoerd als een pilot en is gefinancierd door het Ministerie van SZW. Uiteindelijk zal de uitslag van dit project bijdragen aan de nieuwe Inburgeringswet.

 

Taalintensivering

Taalintensivering is een taalondersteunende cursus voor statushouders. Vele cursisten gaan naar een inburgeringsschool of zijn klaar met hun inburgering maar hebben nog een steuntje in de rug nodig om zich verstaanbaar te maken in alledaagse stituaties. Door deze cursus worden ze zelfverzekerder en kunnen ze zich op straat, in de supermarkt, op het station, op de school van hun kinderen en bij de dokter beter uitdrukken. De cursus duurt 3 maanden en vindt twee dagen in de week plaats. Iedere lesdag bestaat uit twee dagdelen van 3 uur, waarin veel van de spreek- en luistervaardigheden van de cursisten wordt gevraagd. Er is aandacht voor het ontwikkelen van schrijf- en leesvaardigheid, maar de nadruk ligt op het verbeteren van de luister- en spreekvaardigheid. Oefeningen vinden zowel in klassikale setting als in groepjes plaats. Onderwerpen die langskomen zijn hun woonsituatie, familieleden, werk, school- en doktersbezoek, het verkeer en het openbaarvervoer. Maar ook een boodschappenlijstje en een kookrecept maken zijn oefeningen die voorbij komen, net als samen het jeugdjournaal kijken.

 

Het niveau van de cursisten ligt tussen A1 en B1. Door de variatie in niveaus en kunde helpen de cursisten elkaar al snel naar een hoger niveau. Tijdens de 3 maanden is er niet een concreet programma. Er is een lesmethode aanwezig waaruit gewerkt wordt maar deze is niet leidend. Het gaat vooral om de vraag van de cursisten, waar hebben zij behoefte aan? Waar willen zij extra begeleiding bij krijgen? Waar willen zij over spreken en meer uitleg over krijgen? Kortom, wat speelt er bij de cursisten? Hier springt de docent op in en geeft uitleg, voorbeelden, oefeningen en anticipeert op deze wijze op de behoefte van de cursisten. Daarnaast luncht de groep ook een aantal keer uitgebreid samen. Iedereen kookt eten uit zijn/haar eigen land en vertelt hierover. Er wordt samen gegeten, genoten, gelachen en soms zelfs gedanst. Veel cursisten lopen tegen dezelfde moeilijkheden aan en daarom werkt deze aanpak erg goed. Aan het begin van de cursus kijken veel cursisten nog de kat uit de boom, durven niet uit zichzelf te spreken en zoeken nog vaak naar woorden. Gaandeweg de cursus vervliegt veel van hun schroom en aan het einde durven ze zich te uiten en ook buiten de muren van het klaslokaal gesprekken aan te knopen.

 

Taal & werk

Vanaf januari 2018 voert Implacement in opdracht van de Gemeente Uithoorn het Taal & Werk traject uit. Statushouders worden binnen dit traject van 1,5 jaar gecoacht naar een werkplek. Naast de coaching bieden wij aan iedere statushouder taallessen aan om het niveau Nederlands te verbeteren. Binnen de taallessen wordt er op een algemene manier gewerkt aan het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid, maar is er ook extra aandacht voor vocabulair en taalvaardigheid specifiek gericht op de werkomgeving. Binnen het traject is er ruim aandacht voor het opdoen van vaardigheden die van pas komen op de arbeidsmarkt. Zo is de uitstroom naar de arbeidsmarkt zo duurzaam mogelijk.

 

Intake plus

Wanneer statushouders in de gemeente Haarlemmermeer net een woning toegezegd krijgen, proberen ze zich te settelen in een gemeente die hen nog vreemd is. De cursus Intake Plus vormt een opstap voor hen om Nederland beter te leren kennen. Implacement Projecten geeft in samenwerking met Vluchtelingen Werk Nederland een 6-weekse cursus. De cursisten krijgen drie dagen in de week les over verschillende onderwerpen die essentieel zijn om wegwijs te raken in Nederland. De cursus wordt gegeven in het Nederlands met behulp van vertalers.

Eén dag in de week volgen de cursisten les onder de naam ‘Eurowijzer’ bij Vluchtelingen Werk Nederland. Tijdens deze les worden diverse geldzaken behandeld waaronder belastingen betalen, welke toeslagen er zijn, de verschillende uitkeringen die de gemeente en UWV uitkeren, verzekeringen en hoe om te gaan met geld binnen je eigen huishouding. De andere twee dagen zijn ze aanwezig bij Implacement Projecten. In de ochtend volgen zij les over onderwerpen als lichamelijke en psychische gezondheid en behandelen we vragen als 'wanneer ga je naar de huisarts of welke psychische hulp bestaat er?'. Maar ook de geschiedenis van de gemeente Haarlemmermeer, het Nederlandse politiekstelsel, onze kernwaarden en feestdagen worden besproken. In de middag krijgen de cursisten les in de Nederlandse taal. Dit is op beginnersniveau (A0-A1) waarbij op speelse wijze basiszinnen en -woorden worden geleerd en een basisbegrip van de Nederlandse grammatica wordt bijgebracht. Vragen als ‘Hoe gaat het?’ en ‘Hoe heet jij?’ kunnen na deze (korte) cursus vaak met gemak en een glimlach worden beantwoord. Tot slot krijgen alle cursisten een certificaat na een succesvolle afronding en hebben ze basiskennis meegekregen om hun inburgeringstraject te vervolgen.